Про Центр

Складне робимо простим

ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЧЛЕНСТВА В ГС «ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В ТВАРИННИЦТВІ»


ВСТУП

Метою діяльності ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В ТВАРИННЦИТВІ» (далі СІАВ) є об’єднання зусиль її членів задля розвитку бізнесу в тваринництві, підвищення престижу роботи в тваринництві, підвищення рівня оплати праці кваліфікованих, відповідальних спеціалістів, висвітлення і вирішення проблем, фактів корупції в органах влади, асоціаціях, аграрній освіті, науці та бізнесі, просування в Україні ідей прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади й громадянського суспільства як передумови зниження корупції в державі.

Члени СІАВ дотримуються і застосовують цінності та принципи, що є спільними для членів СІАВ.

Метою індивідуального членства (далі ІЧ) є залучення до СІАВ компетентних, досвідчених та самовідданих, відомих своєю доброчесністю осіб, що мають різні географічні, культурні та професійні витоки, визнають Статут СІАВ та беруть участь у діяльності організації.

Рішення щодо членства в СІАВ приймає Правління, Дирекція є відповідальною за підготовку документації набуття або припинення ІЧ за визначеним порядком. Дирекція СІАВ (далі Дирекція) діє від імені та під керівництвом Правління СІАВ (далі Правління) з метою досягнення цілей СІАВ.

Інформація про ІЧ збирається, систематизується, оновлюється Дирекцією та зберігається в головному офісі СІАВ. Обробка даних відбувається відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В СІАВ

Членство в СІАВ є індивідуальним, добровільним та фіксованим. Членами СІАВ незалежно від статі та національної приналежності можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли віку 18 років, визнають та підтримують вимоги Статуту, програмні завдання та беруть участь у діяльності СІАВ.

Рішення щодо прийняття у члени СІАВ здійснюється Правлінням на підставі поданої заяви та за письмовою рекомендацією не менш як двох членів організації (Додаток І та ІІ - розроблені Дирекцією та погоджені Правлінням стандартизовані форми: заява щодо набуття членства в СІАВ та рекомендаційний лист стосовно кандидата в ІЧ).

Заява та рекомендаційні листи мають бути передані Дирекції СІАВ для остаточного представлення Правлінню для прийняття рішення.

Правління при розгляді заяв та рекомендацій ознайомлюється із компетенцією, досвідом, доброчесністю та вмотивованістю кандидата виконувати діяльність, що є пріоритетною для СІАВ, а також враховує гендерну та вікову рівність.

Якщо рішення Правління щодо ІЧ позитивне:

 • членство починається з моменту офіційного сповіщення, яке має здійснюватися впродовж 7 днів після прийняття рішення Правлінням;
 • члену СІАВ вручається членський квиток за підписом генерального директора СІАВ;
 • контактну електрону адресу новообраного ІЧ буде приєднано до загальної поштової розсилки членів СІАВ, а інформація додана до реєстру.

Якщо рішення Правління щодо ІЧ негативне – кандидат сповіщається впродовж 7 днів після прийняття рішення Правлінням (Додаток ІV - розроблена Дирекцією та погоджена Правлінням стандартизована форма рішення Правління про набуття/ припинення або відмову у членстві в СІАВ).

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В СІАВ

Членство у СІАВ припиняється у випадках:

 • добровільного припинення членства в організації: шляхом подання письмової заяви до Правління;
 • виключення з членів СІАВ за рішенням Правління;
 • автоматичного припинення членства.

Добровільне припинення членства. Вихід з СІАВ здійснюється за особистою заявою (Додаток V — розроблена Дирекцією та погоджена Правлінням стандартизована форма заяви щодо припинення членства в СІАВ). Членство в СІАВ припиняється з моменту подачі письмової заяви про вихід з СІАВ до Правління. Членський квиток є власністю СІАВ і підлягає обов‘язковому поверненню в разі виключення з членів організації.

Виключення з членів СІАВ за рішенням Правління може мати місце за наявності однієї з наступних підстав:

 • порушення Статуту СІАВ або невиконання статутних зобов’язань;
 • невиконання рішень Правління, порушення обов’язкових для всіх членів СІАВ правил, норм та зобов’язань, затверджених Правлінням СІАВ;
 • поширення відомостей щодо СІАВ або окремих її членів, які не відповідають дійсності і завдають шкоди інтересам, честі, гідності, діловій репутації СІАВ або окремим її членам.

Порядок ухвалення Правлінням рішення про виключення з членів СІАВ є таким. Правління формулює мотивовану позицію стосовно кожного конкретного випадку. ІЧ надається можливість дати відповідь на висунуті звинувачення в усній або письмовій формі (на вибір ІЧ). Звинувачена особа має право бути присутньою під час розгляду питання щодо її виключення з членів СІАВ. Рішення Правління про виключення з членів СІАВ оскарженню не на підлягає. Членство припиняється з моменту офіційного сповіщення, яке здійснюється впродовж 7 днів після прийняття рішення Правлінням.

Припинення членства у СІАВ наступає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління у випадках:

 • визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена СІАВ, який скоїв умисний злочин;
 • смерті члена СІАВ. У разі припинення членства в СІАВ майно та кошти цього члена, передані у власність СІАВ, поверненню не підлягають.

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІАВ

Член СІАВ має право:

 • обирати і бути обраним до всіх виборних органів СІАВ;
 • брати участь у реалізації мети та завдань СІАВ, виконанні її програм;
 • користуватися інформаційними мережами СІАВ, отримувати методичні та інші матеріали і консультації;
 • звертатися до СІАВ для захисту своїх прав та інтересів;
 • одержувати підтримку для втілення в життя програм СІАВ;
 • вільно обговорювати питання діяльності СІАВ та його керівних органів, вносити пропозиції, отримувати відомості, пов’язані з діяльністю СІАВ, брати участь у заходах, що ініціює СІАВ;
 • брати участь в засіданнях Правління, Дирекції та інших керівних органів за погодженням з ними;
 • одержувати від керівних органів СІАВ інформацію та пояснення стосовно діяльності СІАВ;
 • вільно виходити з членства у СІАВ.

Член СІАВ зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Статуту СІАВ;
 • всебічно сприяти діяльності СІАВ, не допускати дій, що дискредитують СІАВ;
 • виконувати рішення керівних органів СІАВ, прийнятих в межах їх компетенції;
 • інформувати Правління СІАВ про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність організації, а також про факти порушення Статуту;
 • ІЧ мають здійснювати свою діяльність з урахуванням вимог Політики щодо уникнення конфлікту інтересів.

Членство в інших об’єднаннях громадян не перешкоджає членству в СІАВ.