Селекція в тваринництві. Свинарство

Програмна продукція: "Селекція в тваринництві. Свинарство"
39 000 грн
В корзину В корзині
Затади питання

Галузеве рішення "Селекція в тваринництві. Свинарство" призначено для автоматизації оперативного обліку на підприємствах, що займаються племінним і товарним свинарством. Рішення розроблено з урахуванням застосування рекомендацій і указів Міністерства аграрної політики України в галузі ведення племінного обліку та формування спеціалізованої звітності. Рішення легко адаптується під різні технології і особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів'я.

Селекція в тваринництві. Свинарство дозволяє автоматизувати основні процеси та функції підприємства галузі:

 • Облік поголів’я по головах і масі;
 • Облік тварин по технологічних групах (партіях);
 • Облік репродуктивного циклу (осіменіння — опорос — відлучення);
 • Облік кормів та ветеринарних препаратів;
 • Облік племінних показників;
 • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос тощо;
 • Формування звітності з бонітування;
 • Формування спеціалізованої звітності.

Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства:

Керівникам:

 • отримувати оперативну інформацію про поголів’я та основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень;
 • формувати звітність про виробничу діяльність загалом або по відокремленому підрозділу.

Зоотехнікам, селекціонерам:

 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок та оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити й отримувати відомості щодо племінної роботи з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тварини або її вибуття на м’ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожної індивідуальної тварини: від надходження тварини у виробництво — до реалізації тварини або її вибуття зі стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: осіменіння, огляд (узд), опорос, відлучення;
 • відображати всі операції руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відстежувати рух тварин у розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування й падежу;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

 • відображати списання кормів і ветеринарних препаратів за статево-віковими групами та за індивідуальними тваринами, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів;
 • формувати звітність з поїдання кормів, що дозволяє формувати плани закупки кормів;
 • планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз для проведення заходу;
 • проводити аналіз падежу і проведених ветеринарних заходів;
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми.

Щоденний оперативний облік, забезпечить:

 • формування та підготовку первинних документів;
 • управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.

Функціональні можливості редакції 2.0

Селекція в тваринництві. Свинарство складається з наступних підсистем:

 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я;
 • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
 • Підсистема племінного обліку;
 • Підсистема обліку кормів та ветеринарних препаратів;
 • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

Підсистема кількісно-вагового обліку:

 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин у розрізі груп і ферм.

Підсистема обліку репродуктивного циклу:

 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного осіменіння;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничому циклу;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і хряків.

Підсистема племінного обліку:

 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадковання якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадковуваності по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.

Підсистема ветеринарія і корми:

 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, а і загальної кількості препаратів за статевовіковими групами;
 • списання препаратів, що не пов'язані з лікуванням або вакцинуванням;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичною витратою;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреби у ветеринарних препаратах.

Розроблено механізм обміну даними по стандарту EDI.

Масштабування:

Рішення дозволяє вести облік на кількох фермах окремо з подальшим об'єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації загалом.

Надає експертам і спеціалістам з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:

 • отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада;
 • формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т.д.);
 • формування актуальних даних з розподілу кормів і ветеринарних препаратів;
 • формування інформації про бонітування стада, про значущість показників оцінки тварини;
 • відстеження подій виробничого циклу;
 • інформації про роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • аналізу даних про рух тварин у розрізі груп і ферм, причин вибракування і падежу;
 • планування роботи господарства на основі отриманих даних.

Нові можливості в редакції 2.0 

 • додано нові показники для обліку репродуктивного циклу (індекс падежу, індекс виходу на опорос, індекс опоросів у свиноматок, поросят на рік);
 • розроблено інструмент налаштування обліку ветеринарних препаратів в розрізі статево-вікових груп;
 • додано можливість зазначення способу списання кормів;
 • вдосконалено механізми розмежування доступу до функціоналу: додані нові ролі "Зоотехнік", "Ветеринар", "Зоотехнік по кормах";
 • додано виробничий календар для позначення номеру тижня запліднення тварин;
 • вдосконалені елементи довідника "Свиноматки" в частині побудови генеалогії;
 • додано можливість визначення виду складу і методу списання матеріалів;
 • розроблено інструменти, що дозволяють вказувати розподіл корму і ветеринарних препаратів на підсосних поросят;
 • додано можливість обліку списання ветеринарних препаратів за статевовіковими групами, а також списання препаратів, не пов'язаних з тваринами (підтримуються способи списання: за нормою, за фактом).
 • можливість ведення норм витрати ветеринарних препаратів та кормів;
 • створено індивідуальну нумерацію гнізд свинокомплексу;
 • додано можливість фіксування падежу поросят до відлучення;
 • розроблено ряд нових звітів: "Звід плодючості", "Аналіз відтворення", "Динаміка поголів'я", "Падіж поросят до відлучення", "Рух по гніздах", "Помилки в кількісно-ваговому облік", "Книга обліку опоросів і приплоду" , "Журнал обліку злучок", "Витрати на ветеринарні препарати";
 • користувальницький інтерфейс доповнено інтерфейсом українською мовою, галузева звітність формується тільки українською мовою;
 • галузеве рішення переведено на керовані форми на платформі "1С:Підприємство 8.3".

Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, що не можуть бути змінені користувачем, має апаратний захист від несанкціонованого використання. В той же час реалізовано принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту до потреб кінцевих користувачів.


Характеристики

Виробник програм 1С:Підприємство 8
Марка (бренд) 1С:Підприємство 8
Кількість робочих місць 1
Повернутися до списку